Zerofee Exchange | 200 ZFE 10$ + ref

ZEROFEE EXCHANGE AIRDROP

Zerofeexchange nhằm ngăn chặn phí giao dịch trên tất cả các giao dịch được thực hiện trên nền tảng trao đổi và cho phép giao dịch miễn phí trên một blockchain an toàn. Mặc dù các giải pháp hiện tại cung cấp để giải quyết chỉ một vấn đề tại một thời điểm, nhóm của chúng tôi sẽ xây dựng một nền tảng an toàn, hữu ích và dễ sử dụng dựa trên blockchain riêng. Nó sẽ bao gồm giao dịch không phí, tích hợp thanh toán tiền điện tử dễ dàng và thậm chí là một hệ thống minh bạch kỹ thuật số trên sàn giao dịch của chúng tôi.

Dự án không bán ICO và Private Sale, Total supply chỉ 21,000,000

Zerofee Exchange Airdrop hướng dẫn:

  • Truy cập page Zerofee Exchange
  • Đăng ký tài khoản, xác nhận mail
  • Đăng nhập, vào mục Join Airdrop làm nhiệm vụ
  • Truy câp Zerofee Exchange Airdrop BOT
  • Tham gia Telegram
  • Theo dõi Twitter và retweet
  • Theo dõi reddit và comment
  • Điền thông tin và địa chỉ ví MEW
  • Nhận thêm 5 ZFE cho mỗi lượt giới thiệu

Cập nhật thêm những Airdrop khác tại đây : AirdropMMO

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO