TICO Exchange Airdrop | 150 TICO- ?$ + 200 TICO ref

TICO EXCHANGE AIRDROP

Tico đặt mục tiêu trở thành cửa hàng trực tuyến, sàn trao đổi phi tập trung, web an toàn và thoải mái nhất để sử dụng hàng ngày, đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch và nhà đầu tư mọi lúc, mọi nơi.

Tico Exchange Airdrop hướng dẫn:

  • Truy cập Tico Website
  • Đăng ký tài khoản, xác nhận mail.
  • Đăng nhập sẽ thấy 150 TICO trong tài khoản
  • Mời bạn bè nhận 200 TICO mỗi lượt

Cập nhật thêm những Airdrop khác tại đây : AirdropMMO

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO