The Forbidden Forest Airdrop — 5 FORESTPLUS 9$ + ref

THE FORBIDDEN FOREST AIRDROP

Đã trade trên sàn Kucoin

The Forbidden Forest được tích hợp với các loại tiền điện tử với độ bảo mật cao, các loại máy tính có khả năng bảo vệ ổn định và mới, Định hình một chuỗi công khai thế hệ mới để thanh toán cá nhân hàng ngày.

The Forbidden Forest Airdrop hướng dẫn:

  • Bạn cần tài khoản Kucoin để nhận token, nếu chưa có vui lòng đăng ký
  • Truy cập The Forbidden Forest BOT
  • Tham gia 2 kênh Telegram
  • Theo dõi Twitter và retweet bài pin
  • Tham giam Telegram của đối tác
  • Điền địa chỉ ví ForestPlus ( lấy trên sàn Kucoin)
  • Mời bạn bè để nhận thêm phần thưởng (0.2 ForestPlus)

Cập nhật thêm những Airdrop khác tại đây : AirdropMMO

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO