Snow Token Airdrop | Nhận Snow Mỗi Ngày Like BOMB

Snow Là Một Mã Thông Báo Mà Bạn Được Thưởng Khi Học Cách Kiếm Tiền, Lưu Trữ Và Gửi Mã Thông Báo ETH Một Cách An Toàn. Nó Cũng Có Thể Kiếm Được / Chi Tiêu Trong Nền Tảng Tác Vụ Vi Mô Của Chúng Tôi, Cho Phép Mọi Người Dễ Dàng Kiếm Được Tiền Điện Tử Mà Không Cần Mua.

Snow Token Airdrop Hướng Dẫn:

 • Truy Cập Snow Website
 • Điền Ví MEW
 • Tích Vào Tất Cả Các Ô, Bấm Enter
 • Đặt Mật Khẩu
 • Bấm Vào Mục Airdrop Phía Trên
 • Bấm Continue To Airdrop
 • Vượt Captcha, Bấm Continue To Claim Airdrop
 • Bấm Vào Roll Để Quay Số Ngẫu Nhiên Nhận Snow
 • Bạn Có Thể Lặp Lại Các Bước Để Quay Số Nhận Snow Mỗi Ngày
 • Khi Bạn Đủ 10 Snow, Hệ Thống Sẽ Gửi Về Ví MEW
 • Nhận Thêm 1 Snow Bằng Cách Bấm Vào Víait Site ( Có Thể Lặp Lại Mỗi 24h )
 • Ngoài Ra Có Thể Nhận Thêm Snow Trong Mục Earn

Cập Nhật Thêm Những Airdrop Khác Tại Đây : AirdropMMO

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy Tham Gia | Telegram | Fanpage | Của Chúng Tôi Để Nhận Cập Nhật Mới !!!

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO