Skyrus Airdrop round 2 | 40 SKX — 20$

Skyrus Airdrop Round 2 — AirdropMMO

Skyrus Airdrop Round 2

Skyrus Network là một trung tâm tài chính tiền điện tử chứa một nền tảng trao đổi tiền điện tử lai được cấp bằng sáng chế (HEx) kết hợp một nền tảng trao đổi tập trung để cải thiện bảo mật và tăng tốc độ xử lý bằng cách giới thiệu kiến ​​trúc phụ trợ của nền tảng trao đổi phi tập trung. Thông qua sự kết hợp này, chúng tôi đã phát triển một blockchain Skyrus-X được cấp bằng sáng chế, giúp tăng tính bảo mật để tăng tốc độ giao dịch và giữ tiền của bạn an toàn. Skyrus hỗ trợ hai ví thông minh (ví tích hợp, ví lõi) và được thiết kế để giao dịch chéo, vì vậy nó sẽ được liệt kê trên các sàn giao dịch khác.

Những ai tham gia Round 1 vẫn có thể tham gia round 2 nhé

Skyrus Airdrop Round 2 hướng dẫn:

  • Truy cập website Skyrus
  • Đăng ký tài khoản, lưu mật khẩu ví.
  • Truy cập Skyrus Telegram BOT
  • Tham gia 3 kênh Telegram
  • Theo dõi Twiter, Facebook, Medium
  • Theo dõi Telegram Airdrop Detective
  • Điền thông tin vào Bot
  • Mời bạn bè để nhận thêm 6 SKX — 3$ mỗi lượt

Cập nhật thêm những Airdrop khác AirdropMMO

Tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận thông tin mới !!!

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO