SIU Token airdrop — Total 50,000$

SIU Token airdrop — Total 50,000$

About SIU:

Là sự kết hợp giữa bóng đá và tiền điện tử, SIU2022 nhằm mục đích kết nối thế giới vật lý và kỹ thuật số, đồng thời truyền bá blockchain đến tất cả những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

SIU Airdrop:

Một trong những nền tảng Web3.0 tốt nhất trên thế giới-SIUUU! Ngay trước khi phát hành. Để ăn mừng, chúng tôi đang tổ chức một sự kiện airdrop lớn. Tham gia ngay!!!

Bạn có thể nhận được những phần thưởng giá trị từ chúng tôi chỉ bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ được yêu cầu.

Hạng 1: $ 20.000 SIU
Hạng 2 (9 giải): 13.000 SIU
Hạng 3 (40 giải): $ 8,000 SIU
Hạng 4 (250 giải): $ 5,000 SIU
Ngẫu nhiên (1.000 giải): $ 2.000 SIU

Người thắng cuộc sẽ được tặng BALL miễn phí để sử dụng trong Chương trình giới thiệu SIUUU với mức giá sau:

1 BALL cho mỗi 10$ SIU

Bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào sự kiện này. Danh sách người thắng cuộc sẽ được công bố vào ngày 25/7/2022 khi kết thúc sự kiện. Tham gia ngay và nắm bắt cơ hội trở thành người chiến thắng!

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: airdrop là miễn phí 100%, vui lòng tự nghiên cứu trước khi tham gia vào bất kỳ dự án airdrop nào.Không chia sẻ khóa bí mật dưới bất kỳ hình thức nào.

Disclaimer: Please do your own research before joining to any airdrops project, also airdrop is 100% free.Do not share the secret key in any way.

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO