REV Project Airdrop — 1500 REV 20$ + ref

REV PROJECT AIRDROP

Đã list và đang giao dịch tại Coinbene

Token REV là đồng tiền để phục vụ trên nền tảng giao dịch ký quỹ. Token REV được xây dựng trên ERC-20 Ethereum, blockchain nổi bật nhất và là loại tiền tệ chính sẽ phục vụ như một phương tiện dịch vụ trên nền tảng giao dịch ký quỹ thông qua các hợp đồng kỹ thuật số gọi là giao dịch thông minh, cho phép giao dịch ký quỹ cũng như giao dịch chung. Nó tương thích với các token dựa trên blockchain Ethereum và cũng được sử dụng cùng với nhiều nền tảng phân phối.

Rev Project Airdrop hướng dẫn:

  • Tham gia 2 kênh Telegram
  • Theo dõi twitter và retweet pin
  • Thích và theo dõi Facebook
  • Theo dõi Medium
  • Điền thông tin vào Rev Project Form
  • Mời bạn bè để nhận thêm phần thưởng
  • Dự án 50–50 vì hiện tại Rev chỉ có đúng 1 Social duy nhất có thể check được là Website http://revproject.jp/ nên có thể scam, anh em cứ chiến, chẳng mất gì.

Cập nhật thêm những Airdrop khác tại đây : AirdropMMO

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO