Retroactive airdrop Across 100,000,000 $ACX

Retroactive airdrop Across

About Across

Một giải pháp Bridge xuyên chuỗi hỗ trợ chuyển tiền nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí.

Hiện tại Across đang hỗ trợ chain Ethereum, Arbitrum, Boba, Optimism và Polygon.

Với Across, tài sản của bạn sẽ được kết nối gần như ngay lập tức và sẽ có sẵn trên mainnet và L2. Bạn thường có thể nhận được tiền trong vòng một hoặc hai phút.

Được hỗ trợ bởi UMA, xác thực bởi OpenZeppelin, hai ông lớn được các đội ngũ hàng đầu tin tưởng để bảo vệ tài sản hàng trăm triệu đô la.
Hợp đồng Across cũng đã được OpenZeppelin kiểm tra. Các hợp đồng thông minh Bridge đã được thử nghiệm rộng rãi — các cuộc kiểm toán của chúng tôi, Across` Bridge TVL và các hợp đồng của chúng tôi đã được chứng minh theo thời gian.

Across Protocol rất tiết kiệm về chi phí.Across là cây cầu xuyên chuỗi rẻ nhất về giá cả, nhất là đối với những chuyển khoản lớn. Across không sử dụng AMM để chuyển tiền giữa các chuỗi. Điều này có nghĩa là chuyển khoản không có trượt giá.

Retroactive Airdrop Across

Retroactive Across AirdropMMO

Retroactive Across AirdropMMO

  1. Dành cho người dùng Phi tập trung Layer2 và hoạt động trong Dex-ACross.
  2. Những người từng sử dụng Bridge qua Layer2 từ ETH sang abritrum ,HOP , Optimis …
  3. Những người tìm ra lỗi bug vào sự kiện tháng 3 của Across

Hướng dẫn

  • Tham gia tại đây
  • Kết nối MetaMask
  • Sử dụng bridge,swap, đóng góp vào nhóm thanh khoản LP ….. (sử dụng tất cả các tính năng có thể)

Across hiện đang trong giai đoạn ra mắt mã thông báo và đang trong quá trình tung ra thêm nhiều đợt airdrop trên DAO, fee đang rẻ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: airdrop là miễn phí 100%, vui lòng tự nghiên cứu trước khi tham gia vào bất kỳ dự án airdrop nào.Không chia sẻ khóa bí mật dưới bất kỳ hình thức nào.

Disclaimer: Please do your own research before joining to any airdrops project, also airdrop is 100% free.Do not share the secret key in any way.

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO