PI NETWORK MINER | 0.39 π / giờ

PI NETWORK MINER | ĐÀO COIN TRÊN ĐIỆN THOẠI

PI Network miner hướng dẫn đào PI trên điện thoại :

  • Truy cập Website PI
  • Chọn hệ điều hành bạn đang sử dụng và tải App về
  • Đăng ký tài khoản và nhập code airdropmmo
  • Sau khi đăng ký và nhập code xong, bấm vào hình tia sét để bắt đầu đào PI
  • Bạn có thể thoát khỏi App và quay lại đào sau 24h
  • Bạn nên đào theo nhóm để nhận được lượng PI mỗi giờ tối đa
  • Mời bạn bè vào để đào được nhiều PI hơn

Cập nhật thêm những Airdrop khác tại đây : AirdropMMO

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store