NewKing Airdrop — 2$ + Spin

NEWKING TRANSACTION COMPETITION

Đã giao dịch tại sàn BinanceDEX

Hướng dẫn airdrop:

  • Bạn cần có địa chỉ ví BNB, vui long tạo tại BinanceDex hoặc Magnum Wallet
  • Truy cập trang NewKing Airdrop
  • Điền thông tin tham gia theo tứ tự:
  • Username
  • Địa chỉ ví BNB (đã tạo ở trên)
  • Mật khẩu
  • Mã captcha
  • Bấm nút tiếng hoa bên trái để đăng ký
  • Vào quay số hên xui thôi, Token sẽ trả về ví bạn đã đăng ký.
  • Mời bạn bè để nhận thêm lượt quay.

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO