MediLiVes Airdop 1200MDIL — 10$ + ref

MEDILIVES AIRDROP

MediLives Airdrop hướng dẫn:

  • Truy cập MediLives Airdrop BOT
  • Tham gia 2 kênh Telegram
  • Theo dõi Twitter và retweet bài pin
  • Theo dõi Facebook và chia sẻ bài viết
  • Đăng ký kênh youtube
  • Đăng ký tài khoản MediLives
  • Điền thông tin và ví MEW
  • Mời bạn bè nhận thêm 600 MILV mỗi lượt

Cập nhật thêm những Airdrop khác tại đây : AirdropMMO

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store