MediLiVes Airdop 1200MDIL — 10$ + ref

MEDILIVES AIRDROP

MediLiVes, là một nền tảng sức khỏe sáng tạo toàn diện, mang những người có kinh nghiệm và có ảnh hưởng đến với nhau cũng như các chuyên gia từ các lĩnh vực và nhà đầu tư đa dạng. Kinh nghiệm chia sẻ những cơ hội quý giá để học hỏi từ những người khác.MediLiVes nhằm mục đích phá vỡ ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe & từ xa bằng cách giảm chi phí và rào cản trong việc tiến hành các mô hình kiểm tra y tế bằng thuật toán.

MediLives Airdrop hướng dẫn:

  • Truy cập MediLives Airdrop BOT
  • Tham gia 2 kênh Telegram
  • Theo dõi Twitter và retweet bài pin
  • Theo dõi Facebook và chia sẻ bài viết
  • Đăng ký kênh youtube
  • Đăng ký tài khoản MediLives
  • Điền thông tin và ví MEW
  • Mời bạn bè nhận thêm 600 MILV mỗi lượt

Cập nhật thêm những Airdrop khác tại đây : AirdropMMO

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO