Max Burn Airdrop 5 XBM — 25$ + ref | HOT

MAXBURN AIRDROP

Hướng dẫn airdrop:

  • Truy cập MaxBurn Airdrop BOT
  • Tham gia 2 kênh Telegram
  • Theo dõi twitter và retweet bài pin
  • Theo dõi Facebook
  • Điền thông tin và địa chỉ ví MEW
  • Nhận thêm 2 XBM cho mỗi lượt giới thiệu

Dự án họ hàng nhà Boom, anh em chiến mạnh nhé

Cập nhật thêm những Airdrop khác tại đây : AirdropMMO

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO