Marshal Lion Airdrop — 120 MLGC 30$ No ref

MARSHAL LION AIRDROP

Hướng dẫn airdrop:

Chú ý : Token sẽ được phân phát vào 19/10, sau khi kết thúc IEO và sẽ khoá trong 2 tháng để ngăn tình trạng xả của airdoper.

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store