Marshal Lion Airdrop — 120 MLGC 30$ No ref

MARSHAL LION AIRDROP

Hướng dẫn airdrop:

  • Theo dõi Twitter và retweet với hashtag : #MarshalLionIEO #MarshalLionGroupCoin
  • Like và follow Facebook với hashtag : #MarshalLionIEO #MarshalLionGroupCoin
  • Tham gia reddit , upvote và share bài viết bất kỳ.
  • Tham gia Telegram
  • Subscribe Youtube và like 2 video
  • Theo dõi LinkedIn và share bài viết với hashtag : #MarshalLionIEO #MarshalLionGroupCoin
  • Theo dõi Medium
  • Soạn mail gửi đến airdrop@marshalliongroup.com với nội dung : Họ tên, link share các mạng xã hội, địa chỉ ví MEW để nhận phần thưởng.

Chú ý : Token sẽ được phân phát vào 19/10, sau khi kết thúc IEO và sẽ khoá trong 2 tháng để ngăn tình trạng xả của airdoper.

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO