Hydro Airdrop | 5000 Hydro Up To 100,000 Hydro

Hydro Airdrop with Liquid Exchange

Hydro là một dự án nguồn mở, với một cộng đồng toàn cầu dành riêng để đơn giản hóa việc áp dụng blockchain, Hydro đang tiến hành phát token trên sang Liquid, để tham gia các bạn có thể thực hiện theo nhưng yêu cầu bên dưới để có thể nhận lên đến 100,000 Hydro

Hydro Airdrop hướng dẫn:

  • Bật 2FA tiến hành KYC ( Mặt trước CMND + selfie + hóa đơn….)
  • Truy cập Hydro & Liquid Reward Campaign
  • Nhập email đăng ký, xác nhận mail
  • Tham gia Telegram
  • Theo dõi Instagram
  • Theo dõi LinkedIn
  • Theo dõi Twitter
  • Like và theo dõi Facebook
  • Mời bạn bè để nhận thêm Hydro lên đến 100,000 Hydro

Cập nhật thêm những Airdrop khác AirdropMMO

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store