Get 10 KFI ($20) and 0.1 KFI each refer (Listed Hotbit)

AirdropMMO
2 min readDec 9, 2020

--

Giới thiệu về KeeperFi:

KeeperFi là một mạng DeFi Keeper nâng cao. Keeper Finance (2x Speed) là dự án thủ môn nhỏ của Keep3rV1 KP3R. Thời gian liên kết chỉ 1 ngày. Ngoài ra Keeper Finance là một dự án keeper lite. Tốc độ hiệu suất dapp của Keeperfi.com tăng lên. Mã thông báo KFI sẽ sớm được niêm yết trên sàn giao dịch Uniswap và phần thưởng Airdrop sẽ được phân phối vào ví Erc-20 của bạn vào ngày 10 tháng 4 năm 2021.

Hướng dẫn từng bước một:

1. Truy cập bot airdrop

2. Tham gia KeeperFi trên nhóm và kênh Telegram.

3. Theo dõi KeeperFi trên Twitter và Retweet bài đăng đã ghim.

4. Gửi địa chỉ ETH của bạn và các thông tin khác.

5. Bạn có thể nhận được 0,1 mã thông báo KFI cho mỗi lần giới thiệu.

6. Airdrop sẽ được phát vào ngày 10 tháng 4 năm 2021.

Mã thông báo KFI sẽ sớm được niêm yết trên sàn giao dịch Uniswap.

Lưu ý : Chúng tôi sẽ kiểm tra thủ công những người tham gia, Các nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, Chưa hoàn thành sẽ không nhận được bất kỳ thẻ nào.

English:

About KeeperFi:

KeeperFi is An Advanced DeFi Keeper Network. Keeper Finance (2x Speed) is lite keeper project of Keep3rV1 KP3R. Bonding time only 1 day. Also Keeper Finance is a keeper lite project. Keeperfi.com dapp performance speed increased. KFI token will be listed on Uniswap exchange soon and Airdrop rewards will be distributed to your Erc-20 wallet in April 10, 2021.

Step by step guide:

1. Start airdrop bot

2. Join KeeperFi on Telegram group and channel.

3. Follow KeeperFi on Twitter and Retweet pinned post.

4. Submit your ETH address and other details.

5. You can get 0.1 KFI tokens for each referral.

6. Airdrop will be distributed on April 10, 2021.

KFI token will be listed on Uniswap exchange soon.

Note:We will manually check the participants, Mandatory tasks must be completed, Unfinished will not get any tokens.

Airdrop is free, don’t send your fund or private key to any people.

--

--

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO