Genesis Airdrop | 30 GEN 28$ + ref

GENESIS AIRDROP

Genesis là một kho lưu trữ giá trị được xây dựng trên blockchain Ethereum với các đặc điểm giảm phát. Bất cứ khi nào Genesis được chuyển, 1,5% số tiền bị đốt cháy. Chức năng tự hủy được xây dựng này làm tăng sự khan hiếm tài sản theo thời gian và được mã hóa cứng trực tiếp vào cấu trúc tiền tệ của chúng tôi

Genesis Airdrop hướng dẫn:

  • Truy cập Genesis Telegram BOT
  • Tham gia Telegram
  • Theo dõi Twitter
  • Bạn sẽ nhận được 30 GEN
  • Mời bạn bè nhận thêm 20 GEN mỗi lượt
  • Token sẽ được phâm phát vào tháng 9

Cập nhật thêm những Airdrop khác tại đây : AirdropMMO

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO