Funny Token Airdrop | 30 FUNTO — 12$ + ref

FUNNY TOKEN AIRDROP

FunnyToken là một loại tiền điện tử được thiết kế cho các giao dịch trò chơi và dịch vụ kỹ thuật số. Để biết thêm thông tin về dự án, vui lòng truy cập website

Funny token airdrop hướng dẫn:

  • Truy cập Funny Token Airdrop BOT
  • Tham gia 2 kênh Telegram
  • Theo dõi Twitter
  • Theo dõi Medium
  • Theo dõi Reddit
  • Tham gia Telegram ICO
  • Theo dõi Twitter và retweet bài viết về dự án Funny Token
  • Điền thông tin và địa chỉ ví vào BOT
  • Mời bạn bè nhận 3.75 FUNTO mỗi lượt

Cập nhật thêm những Airdrop khác tại đây : AirdropMMO

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO