Bora Island Event

Hướng dẫn Event:

  • Đăng ký tài khoản Bora Island
  • Vào mail kích hoạt, sau đó đăng nhập
  • Vào trang Event kéo xuống dưới cùng, nhấn quay hên xui ăn được 10k Bora là ấm
  • Mời bạn bè nhận thêm mỗi người 1 lượt ( Tương tự như kèo TTC Connect)

Đã List CoinmarketCap nha anh em

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO