BlockBurn Airdrop 450 BURN mỗi ngày ( Đã list sàn)

BLOCKBURN AIRDROP

Đã list sàn, đang trade trên BW, Mercatox, DDEX…

BlockBurn là một loại tiền điện tử mang tính cách mạng, tạo điều kiện tăng giá trị token BURN, bằng cách giảm tổng cung của đồng tiền với mỗi giao dịch.

Hợp tác với sàn BW.com tung airdrop cực hấp dẫn

BlockBurn Airdrop hướng dẫn:

  • Truy cập trang BlockBurn Airdrop
  • Đăng ký tài khoản, vào mail lấy code xác nhận, đăng nhập
  • Bấm vào Daily Check điểm danh hàng ngày để nhận point quy ra Token
  • Bấm vào tab Telegram, liên kết tài khoản Telegram để nhận 500 point
  • Mời bạn bè để nhận thêm 500 point mỗi lượt. (Max 10 người 1 ngày)

Cách tính phần thưởng :

Số point của bạn / Tổng số point của tất cả người tham gia * Tổng token phát ngày hôm đó.

Phần thưởng được rút ngay lập tức sau khi token được phát

Chỉ những người đã liên kết tài khoản Telegram mới được tính, cho nên hãy liên kết để nhận phần thưởng.

Cập nhật thêm những Airdrop khác tại đây : AirdropMMO

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO