BazToken Airdrop 30 BAZ 2.4$ + ref

BAZTOKEN AIRDROP

Hướng dẫn airdrop:

  • Truy cập BAZ Airdrop BOT
  • Tham gia 2 kênh Telegram
  • Follow Twitter
  • Tham gia Telegram của nhà quảng cáo Airdrop
  • Điền thông tin email và địa chỉ ví MEW
  • Nhận thêm 5 BAZ cho mỗi lượt mời bạn bè thành công

Thông tin chi tiết về dự án vui lòng truy cập BazToken Website

THEO DÕI THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Hãy tham gia | Telegram | Fanpage | của chúng tôi để nhận cập nhật mới !!!

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO