Alightpay airdrop $4+ref

About Alightpay

Alightpay airdrop
  • Top 1:30 ALPY
  • Top 2–10: 20 ALPY
  • Top 11–50: 15 ALPY
  • Top 51–100: 10 ALPY
  • Top 101–200: 5 ALPY

Alightpay airdrop

  • Tham gia Alightpay trên các kênh và nhóm Telegram.
  • Theo dõi Alightpay trên Twitter Instagram.
  • Theo dõi Alightpay trên Coinmarketcap.
  • Nhập địa chỉ ví BSC-BEP20.
  • Mỗi người trong số 200 giới thiệu hàng đầu có thể nhận được nhiều mã thông báo ALPY hơn.

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store