Airdrop Notice and reminder 2022 Jul 23

Airdrop Notice and reminder
 • Aurora Penguin danh sách trúng tại đây
 • Realms of Ethernity đang phát token, ai trúng thì claim
 • Melody Airdrop (SNS) ai tham gia thì vào kết nối ví check chờ ngày claim
 • Ethernity Airdrop ai làm vào check xem claim được bao nhiêu
 • ZigZag mở nhánh sản phẩm trên Arbitrum
 • Star Atlas thông báo ra mắt DAO
 • TVL sàn Bancor tiếp tục đà giảm
 • BlockFi đang cho vay 600 triệu USD tài sản mà không có bảo chứng
 • FTX đề xuất bồi thường tiền cho người dùng Voyager
 • KuCoin bác bỏ các tin đồn thiệt hại về LUNA
 • Tweet nổi bật hôm nay

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store