Airdrop Notice and reminder 2022 Jul 20

Airdrop Notice and reminder 2022 Jul 20
  • Binance đã hoàn thành phân phối Airdrop thứ 11 của APENFT (NFT) cho những người nắm giữ TRON (TRX), BitTorrent OLD (BTTOLD), BitTorrent (BTTC), JUST (JST)WINKLink (WIN), chi tiết xem tại đây
  • Đã có thể nhận box Myria tại đây (kết nối ví, vào Inventory và nhận)
  • THORChain kích hoạt công cụ killswitch, dần ngừng hỗ trợ các biến thể dựa trên BEP-2 và ERC-20 của token RUNE
  • Yuga Labs cảnh báo rủi ro bị tấn công của NFT, theo dõi tại đây.
  • Nhà đấu giá Christie’s lập quỹ đầu tư Web3 cùng LayerZero
  • Lending Genesis Trading thừa nhận đã cho Three Arrows Capital vay 2,36 tỷ USD
  • Skybirdge chặn rút tiền quỹ đầu tư Legion Strategies Fund vì có liên hệ đến crypto và sàn giao dịch FTX
  • Tweet nổi bật hôm nay

--

--

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AirdropMMO

AirdropMMO

Website : https://www.airdropmmo.tk/ Make money online| Earn Crypto for free| AirdropMMO